Buser, F., und P. Rieker. „Editorial - Sozialisationsforschung Revisited“. Gesellschaft – Individuum – Sozialisation. Zeitschrift für Sozialisationsforschung, Bd. 1, Nr. 1, April 2020, doi:10.26043/GISo.2020.1.0.